Regulamin

Regulamin Fundacji Otwarte Forum

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1.1. Fundacja Otwarte Forum, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000575546 z dnia 17.09.2015 r.

1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Fundacji oraz zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych.

1.3. Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz promocja idei uczenia się przez całe życie poprzez działalność oświatowo-kulturalną. Obecnie działania Fundacji skupiają się wyłącznie na prowadzeniu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Napisz Testament”, której celem jest zachęcenie Polaków do sporządzania testamentów i uwzględniania w nich dobrych i uczciwych organizacji pozarządowych.

1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele związane z kampanią „Napisz Testament” i wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

2. DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ

2.1. Zgodnie w art. 1.3. niniejszego Regulaminu, wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą kampanii „Napisz Testament” i są to:

a) prowadzenie bezpłatnych wykładów na temat prawa spadkowego
b) prowadzenie infolinii testamentowej
c) promowanie idei sporządzania testamentów w lokalnych i ogólnopolskich mediach
d) prowadzenie bezpłatnych konsultacji dot. prawa spadkowego
e) współpraca z osobami prywatnymi oraz instytucjami, których działalność ma związek z prawem spadkowym
f) organizowanie wydarzeń (m.in. targi, spotkania, prelekcje), których celem jest popularyzacja idei sporządzania testamentów
g) współpraca z polskimi organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich w działaniach zmierzających do zachęcenia Polaków do uwzględniania tychże organizacji w testamentach
h) druk bezpłatnych informatorów testamentowych
i) inne działania, których celem jest edukacja testamentowa

3. ŹRÓDŁA POMOCY

3.1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
e) odsetek bankowych;
f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

3.2. Wszystkie koszty administracyjne pokrywane są ze składek organizacji pozarządowych uczestniczących w kampanii „Napisz Testament”.

3.3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3.4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3.5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

3.6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

4. REKLAMACJA

4.1. Jeśli w trakcie dokonywania darowizny dojdzie do nieudanej płatności, istnieje możliwość wysłania reklamacji na adres mailowy kontakt@napisztestament.org.pl w tytule wiadomości należy wpisać „reklamacja”. Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni roboczych.

4.2. Jeśli w ciągu 3 dni od dokonania darowizny na konto Fundacji wpłacający zmieni zdanie i będzie chciał otrzymać z powrotem swoje środki pieniężne i poinformuje o tym Fundację, wysyłając maila na adres podany w pkt 4.1., w ciągu 7 dni roboczych od wysłania maila, środki zostaną przesłane na jego konto.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Zatwierdziła

Ewelina Szeratics
Prezes Zarządu