Jedno z najważniejszych pytań, które musimy sobie zadać inwestując z TFI

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją swoich oszczędności w fundusze zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), albo już jesteś inwestorem, jednym z pytań, które powinieneś sobie zadać jest to, co stałoby się z Twoimi jednostkami uczestnictwa, gdyby nagle Cię zabrakło?

Zgodnie z polskimi przepisami, jednostki uczestnictwa zmarłego wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Jeśli zatem pozostawisz sprawę własnemu biegowi, po Twojej śmierci osoby, które przedstawią dystrybutorowi odpowiednie dokumenty (m.in. akt zgonu, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie praw do spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowa zawarta przez spadkobierców o dziale spadku) będą mogły dziedziczyć po Tobie środki z odkupienia jednostek uczestnictwa.

Jeśli jednak pragniesz, aby Twoje jednostki uczestnictwa trafiły do konkretnych osób lub instytucji, możesz na podstawie pisemnej dyspozycji wskazać tzw. osobę uposażoną, na której rzecz, w razie Twojej śmierci, zostaną wypłacone środki pieniężne. Zapis dotyczy funduszu. Jeżeli zatem posiadasz więcej niż jeden subrejestr, zapis obejmie wszystkie subrejestry w tym funduszu. Pamiętaj jednak, że wypłata nastąpi do wysokości będącej maksymalnie 20-krotnością średniego miesięcznego wynagrodzenia. Kwoty i jednostki uczestnictwa należne i wypłacone osobie uposażonej nie wchodzą do masy spadkowej.

Z możliwości wskazania uposażonego korzysta coraz więcej osób, pragnących uposażyć organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki edukacyjne i inne podmioty, nie będące członkami rodziny danej osoby. Uczestnik funduszu inwestycyjnego wychodzi bowiem z założenia, że skoro cały jego majątek, pewnego dnia, odziedziczą po nim członkowie rodziny, to może w inny sposób – nie antagonizując najbliższych – zostawić cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń i wesprzeć instytucje, które naprawdę potrzebują wsparcia.

Zachęcamy jednak, aby – tak jak przed sporządzeniem testamentu – przed podjęciem decyzji o wskazaniu uposażonego, spotkać się z członkami rodziny i poinformować ich o swoich planach. Nie ma nic gorszego, niż być zaskoczonym – po śmierci spadkodawcy – jego decyzjami.

Gdybyście chcieli dowiedzieć się nieco więcej na temat funduszy inwestycyjnych, zapraszamy na  stronę.